Zorg

Wij geloven in talenten. We geloven in ieder kind. We geloven dat het kind alleen maar tot zijn recht komt in interactie met de juiste omgeving en met de ander. De kunst is deze aan te boren! Door het kind en door onze school.

We gaan er bij ons op school vanuit dat elk kind uniek is. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen zijn/ haar mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelingen. In ons onderwijs komen we tegemoet aan zowel leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben als leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Vanuit dit uitgangspunt is het voor onze school belangrijk goede zorg te bieden aan alle leerlingen die dat nodig hebben.

Binnen het team van de Triangel zijn verschillende specialisten aanwezig die er samen met leerkrachten voor zorgen om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan:

* interne begeleiders voor de peuters/kleuters, de middenbouw en de bovenbouw.
* taalspecialisten;
* rekenspecialisten;
* gedragsspecialisten;
* kindercoaches;
* device- specialisten;
* vakdocent gym;
* VVTO-coördinatoren;
* wetenschap en techniek specialist;
* plus coördinator;
* identiteit coördinatoren;
* pedagogisch onderwijsassistent.

Leerlingvolgsysteem

Kijk

KIJK 1-2 is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 t/m 6 jaar) uit groep 1 en 2 van de basisschool.

KIJK helpt de begeleider van uw kind om inzicht te krijgen waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling en wat voor uw kind de volgende stap is.

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken wij naast de toetsen die bij de verschillende methodes horen, de toetsen van het CITO Volgsysteem.

Dit zijn landelijke genormeerde toetsen die ieder half jaar in de groepen 1 t/m8 afgenomen worden.

De speciale zorg

Wij willen leerling van op onze school zo goed mogelijk begeleiden, ook als er leer- en/of gedragsproblemen zijn. Bij specifieke problemen overlegt de leerkracht met de interne begeleider. Wanneer we als school extra ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we een leerling aanmelden bij Het Steunpunt Zorg van KOE. Hier kan men tot de conclusie komen dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de handelingsverlegenheid van de school en de problematiek rond de leerling. Het Steunpunt kan een observatie en/of een onderzoek inplannen. Bij een observatie of een onderzoek wordt altijd afgewogen wat het moet opleveren, bijvoorbeeld handelingsadviezen of een diagnose. Vanuit het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor de begeleiding van de leerling,

Als de beoogde doelen niet worden bereikt en er geen verbetering optreedt in de ontwikkeling van het kind, wordt overgegaan tot het aanvragen van een arrangement.

Een arrangement kan intern of extern zijn.

* Intern arrangement: Dit arrangement wordt ingezet op de reguliere basisschool als een leerling (tijdelijk) onvoldoende ontwikkeling laat zien, ondanks geboden hulp en ondersteuning.

De Triangel heeft sinds 2010 een pedagogisch onderwijsassistent ingehuurd die onder begeleiding van de Ambulant Begeleider en de interne begeleider de rugzakleerlingen begeleidt.

* Extern arrangement: kan de leerling (tijdelijk) geplaatst worden op een andere school. Bijvoorbeeld voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).