Zorg

De kwaliteitszorg van de Triangel is zo ingericht dat alle leerlingen de ondersteuning kan worden geboden die nodig is voor een positieve ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal- emotioneel gebied. De Triangel heeft als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling heeft recht op goed onderwijs. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn (cognitieve) mogelijkheden en zich hierin gewaardeerd en erkend voelen.
Door uit te gaan van de onderwijsbehoeften van kinderen, kunnen de leerkrachten vaststellen wat nodig is om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.
Hierbij wordt rekening gehouden met wat een kind kan bereiken, welke doelen er nagestreefd worden en wat ervoor nodig is dit kind deze doelen te laten bereiken. 

Vanuit onze visie en missie; ‘De Triangel, Waar groot denken klein begint ‘ is dit ons uitgangspunt voor het bieden van zorg en extra zorg. 

Leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben voor wat betreft hun cognitieve, sociale ontwikkeling of gedrag, worden bijgestaan door de leerkracht, de interne specialisten, de intern bergeleiders en de schoolbegeleider(s) van het steunpunt Koe. 

Binnen het team van de Triangel zijn verschillende specialisten aanwezig die er samen met leerkrachten voor zorgen om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan:

* intern begeleiders voor de peuters/kleuters, de middenbouw en de bovenbouw.
* taalspecialisten;
* rekenspecialisten;
* gedragsspecialisten;
* kindercoaches;
* device- specialisten;
* vakdocent gym;
* VVTO-coördinatoren;
* wetenschap en techniek specialist;
* plus coördinator;
* identiteit coördinatoren;
* vakdocent muziek

Leerlingvolgsysteem

Kijk

Essentieel voor KIJK! Is het observeren van kinderen tijdens zelf gekozen activiteiten waarbij ze actief en betekenisvol bezig zijn. Deze observatiegegevens vormen de basis voor uitspraken over het verloop van de ontwikkeling en de keuze voor een beredeneerd activiteitenaanbod. Goed kijken naar kinderen, gericht observeren, weten hoe kinderen zich ontwikkelen én het bewust handelen op basis van observaties staan daarbij centraal. Door te weten waar naar te kijken bij kinderen leer je anders naar kinderen kijken. Het verbreedt je kijk op kinderen en het verscherpt je gezamenlijke focus en eenduidig taalgebruik in het kijken en praten over de ontwikkeling van kinderen. Dat is waar ons IKC naar streeft (binnen de voorschool wordt ook met KIJK! gewerkt).

KIJK helpt de begeleider van uw kind om inzicht te krijgen waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling en wat voor uw kind de volgende stap is.

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de leerresultaten van de kinderen. Deze toetsen geven een behaald eindniveau van de leerling aan. De groepsleerkracht houdt i.s.m. de interne begeleider per leerling en per groep de resultaten bij aan de hand van de niet-methodegebonden Cito-toetsen. Op basis van de resultaten kunnen er aanpassingen worden verricht in het onderwijs, groep of aan een individuele leerling..

De Cito-toetsen zijn landelijke genormeerde toetsen die ieder half jaar in de groepen 2 t/m 8 afgenomen worden.

De extra zorg

Wij willen leerling van op onze school zo goed mogelijk begeleiden, ook als er leer- en/of gedragsproblemen zijn. Bij specifieke problemen overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Wanneer we als school extra ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we een leerling aanmelden bij Het Steunpunt van KOE.
Hier kan men tot de conclusie komen dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de handelingsverlegenheid van de school en de problematiek rond de leerling. Het Steunpunt kan een observatie en/of een onderzoek inplannen. Bij een observatie of een onderzoek wordt altijd afgewogen wat het moet opleveren. Vanuit het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor de begeleiding van de leerling, dit kan door school zelf opgepakt worden of er kan deskundige hulp worden ingeschakeld vanuit het Steunpunt KOE.

Dit betreft een arrangement. Een arrangement kan intern of extern zijn.

* Intern arrangement: Dit arrangement wordt ingezet op de reguliere basisschool in de vorm van extra ondersteuning voor de leerling, een groep of leerkracht. 

* Extern arrangement: kan de leerling (tijdelijk) geplaatst worden op een andere school. Bijvoorbeeld voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).