De Ouderraad

De ouderraad (OR) is het bestuur van een stichting van ouders, waarvan alle ouders van onze school automatisch lid zijn. Uiteraard zijn niet alle ouders lid van de OR, wel mogen ze altijd aanschuiven bij de OR-vergaderingen. Met nadrukkelijke vermelding hierbij: als toehoorder. De OR bespreekt allerlei zaken die met schoolactiviteiten te maken hebben. In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (MR) houdt de ouderraad zich niet bezig met de inhoud en organisatie van het onderwijs op school.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en een medewerker ledenadministratie) en algemene ouderraadsleden. De OR telt 16 tot 20 ouders en zij worden ondersteund door 2 leerkrachten en een eventmanager. Eens per maand komt de OR bijeen om alle activiteiten en de voortgang ervan met elkaar door te nemen. Ook wordt er aan het begin van elk schooljaar een jaarvergadering gehouden, die voor iedereen (dus ook voor u!) toegankelijk is. Elk ouderraadslid krijgt de verantwoordelijkheid over één of meerdere werkgroepen. Hierin wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten en hulpouders. Activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd zijn onder andere: halcommissie, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen, schoolfotograaf, schoolreisjes en kampen, avond 4 daagse, afscheidsavond groep 8 en laatste schoolweek.

Om al deze activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden is er natuurlijk geld nodig. Hiervoor is de ouderbijdrage in het leven geroepen. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een voorstel gedaan betreffende de hoogte van deze ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar. Na overeenkomst wordt deze mondeling door de voorzitter bekrachtigd en is deze vastgesteld. De medezeggenschapsraad heeft vervolgens nog inspraak (instemmingsrecht) op de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. Na akkoord van de MR en het MT wordt de ouderbijdrage definitief vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage.

De vraag om betaling van de bijdrage vindt altijd plaats nadat een leerling officieel is toegelaten tot de school. De ouderbijdrage kunt u in één keer laten incasseren (incasso eind oktober) of in twee termijnen (incasso eind oktober en eind januari). Indien u gebruik maakt van deze automatische incasso, krijgt u één euro korting op de ouderbijdrage. U kunt het bedrag ook zelf in een keer overmaken. Het bedrag dient overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer met het volgende IBAN-nummer: NL92RABO0112887775 t.n.v. ‘Ouderraad Basisschool De Triangel’. U krijgt hierover een aparte brief. 

Uit de ouderbijdrage worden onder andere de kosten van de hierboven genoemde activiteiten betaald. Het kan echter zijn dat er een extra bijdrage gevraagd wordt voor een andere bijzondere activiteit, zoals het kamp voor groep 8. Dit wordt dan door de leerkracht van uw kind aan u kenbaar gemaakt. Wij hopen dat u zich realiseert dat uw financiële bijdrage, hulp als hulpouder en medewerking dringend nodig zijn om de extra’s op school door te kunnen laten gaan. Ouders, die moeite hebben met het betalen ervan, verwijzen wij naar De Stichting Leergeld in Enschede. Nadere gegevens zijn bij de ledenadministratie of de directie op te vragen. Zie ook hoofdstuk 9.24 in deze gids.

Meer informatie over de Ouderraad vindt u op de website van onze school. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: triangel-or@skoe.nl