De medezeggenschapsraad

Bij de Triangel bestaat de MR uit zes gekozen leden, drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. In de MR praten ouders en Leerkrachten op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie op de Triangel. De MR heeft recht op informatie van het schoolbestuur en recht op overleg met het bestuur; ongeveer acht keer per jaar wordt er vergaderd.  Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. De regels hiervoor zijn gegeven in de Wet Medezeggenschap op Scholen en uitgewerkt in een eigen reglement en statuut.
De oudergeleding van de MR stelt formeel de jaarlijkse ouderbijdrage, die geïnd wordt door de OR, vast. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met MR De Triangel